Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Kamieniu Pomorskim

Polityka prywatności

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas (72-400 Kamień Pomorski, ul. Okrzei 1, tel. + 48 534 994 647, e-mail: kancelaria@kamienpomorskikomornik.pl).
2. Dla Kancelarii wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Roman Kwieciński email: iod.kamien.pomorski.001@komornik.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z ustawowymi zadaniami komornika sądowego.
4. Administrator przetwarza dane osobowe stron i uczestników postępowania egzekucyjnego, jedynie dla celów prowadzonej sprawy komorniczej.
5. Odbiorcami danych są podmioty związane z prowadzeniem danych postępowań egzekucyjnych oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax.22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Kontakt

Nowa siedziba

ul. Okrzei 1,
72-400 Kamień Pomorski

Nowy nr telefonu

+ 48 534 994 647

E-mail

kancelaria@kamienpomorskikomornik.pl