Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2021r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Marcina Rudnika, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00007524/3

Egzekucja skierowana jest do nieruchomości rolnej zabudowanej stanowiącej przedmiot prawa własności. Obszar działki nr 273 wynosi 0,0898 ha. Powierzchnia zabudowy budynku posadowionego na działce wynosi 152 m2, powierzchnia całkowita 221 m2, a kubatura 623 m3. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek został wzniesiony po 2000 roku w technologii tradycyjnej. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i nie posiada podpiwniczenia. Fundamenty budynku żelbetowe, ściany wykonane przy użyciu pustaków gazobetonowych, stropy żelbetowe monolityczne, dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą ocynkową. Brak tynków zewnętrznych (częściowo położony styropian ociepleniowy), stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana, obróbki blacharskie – rynny z blach, brak rur spustowych. Budynek nieużytkowany, niewykończony, opuszczony, niezamieszkiwany od dłuższego czasu oraz zbliżający się do stanu ruiny. Stolarka okienna wypaczona i nieszczelna, widoczne ubytki w ścianie przyziemia powstałe na skutek braku izolacji, widoczne zawilgocenia ścian pomieszczeń wewnętrznych, wybite szyby w oknach parteru.Nieruchomość znajduje się na terenie z pełnym uzbrojeniem w urządzenia infrastruktury technicznej, posiadająca dogodny dojazd z drogi asfaltowej i pozostająca częściowo ogrodzona.

Suma oszacowania wynosi 180 330,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 220,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 033,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrala 76 16001462 1873 0524 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.