Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-07-2023r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 104, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Maisy Marty Lipki położonej w obrębie Gostyniec, gm. Świerzno, w powiecie kamieńskim, w województwie zachodniopomorskim, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00034296/3.

Egzekucja skierowana jest do nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot prawa własności – działki gruntowej nr 392/31, położonej w obrębie Gostyniec, gm. Świerzno, w powiecie kamieńskim, w województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia działki wynosi 0,1020 ha. Działka znajduje się w środkowej części wsi, przylegając od strony północno-zachodniej do drogi gruntowej, która na odcinku około 50 m dochodzi do drogi asfaltowej, prowadzącej ze Świerzna do Pobierowa. Teren działki jest nieogrodzony i nieużytkowany. Działka znajduje się w terenie uzbrojonym w urządzenia wodociągowej i elektrycznej infrastruktury technicznej. W skład działki wchodzą następujące użytki: grunty orne RV o powierzchni 0,0525 ha oraz grunty orne RV o powierzchni 0,0495 ha.

Suma oszacowania wynosi 84 240,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 180,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 424,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrala 76 16001462 1873 0524 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość pozostaje w usytuowaniu pozwalającym na swobodne jej oględziny przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości w drodze licytacji. Oględziny mogą odbywać się w terminie dwóch tygodni przed terminem licytacji. W kancelarii komornika przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.