OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1K/00002033/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2023r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Teresy Szyłejko położonej w obrębie Ładzin, gmina Wolin, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00002033/9

Egzekucja skierowana jest do gruntowej nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej przedmiot prawa własności – działka nr 209, obręb Ładzin, gm. Wolin. Obszar całej nieruchomości to 0,4891 ha.Działka nie jest użytkowana – stanowi odłóg i przylega do drogi publicznej z liniową infrastrukturą techniczną (uzbrojenie niepełne), z której to drogi odbywa się dojazd do działki. Działka w znacznej części porośnięta jest samosiewami olchy, brzozy i wierzby. W północnej części działki przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne. Działka posiada gruntowe użytki orne o klasosymbolu RV o wskaźniku bonitacji 0,35.

Suma oszacowania wynosi 87 840,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 880,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 784,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrala 76 16001462 1873 0524 0000 0001 najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość pozostaje w usytuowaniu pozwalającym na swobodne jej oględziny przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości w drodze licytacji.Oględziny mogą odbywać się w terminie dwóch tygodni przed terminem licytacji. W kancelarii komornika przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.