OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1K/00025443/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-05-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Adama Stanisława Szpadelewskiego, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00025443/3.

Egzekucja skierowana jest do prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki nr 26 położona w obrębie ewidencyjnym Koniewo, gm. Wolin, w powiecie kamieńskim, w województwie zachodniopomorskim. Obszar całej nieruchomości to 1,91 ha. Działka nie jest użytkowana (odłóg) i nie znajduje się w terenie uzbrojonym w urządzenia infrastruktury technicznej. Przez część środkową działki przebiega na długości 90 m napowietrzna linia elektroenergetyczna oparta na stalowych słupach kratowych znajdujących się poza granicami nieruchomości. Działka posiada na całej powierzchni użytek gruntowy o symbolu RV – grunt orny. Działka pozostaje w odległości około 400 metrów od zabudowań Koniewa i przylega od strony wschodniej i południowej do dróg gruntowych.

Suma oszacowania wynosi 63 660,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 745,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 366,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrala 76 16001462 1873 0524 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość pozostaje w usytuowaniu pozwalającym na swobodne jej oględziny przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości w drodze licytacji.Oględziny mogą odbywać się w terminie dwóch tygodni przed terminem licytacji. W kancelarii komornika przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.