Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2021r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja wyodrębnionych geodezyjnie działek nr 87, 96, 296, 112, 106/2 i 106/1, wchodzących w skład nieruchomości należącej do dłużnika Łukasza Bronisława Secha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00002686/1, położonej w obrębie Kodrąb, gm. Wolin, w powiecie kamieńskim, w województwie zachodniopomorskim.

Licytacja działek będzie się odbywać w następujacej kolejności:

I. działka nr 87 o wskaźniku bonitacji 1,23
– Łaki trwałe (Ł III) o pow. 2,1265 ha
– Łaki trwałe (Ł IV) o pow. 0,1371 ha

Suma oszacowania wynosi 99 360,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 520,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 936,00zł.

II. działka nr 96 o wskaźniku bonitacji 1,25
– Pastwiska trwałe (Ps III) o pow. 1,2286 ha

Suma oszacowania wynosi 53 930,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 447,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 393,00zł.

III. działka nr 296 o wskaźniku bonitacji 1,25
– Pastwiska trwałe (Ps III) o pow. 0,6226 ha
Suma oszacowania wynosi 27 330,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 497,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 733,00zł.

IV. działka nr 112 o wskaźniku bonitacji 1,65
– Grunty orne (R IIIa) o pow. 0,7046 ha
Suma oszacowania wynosi 30 920,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 190,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 092,00zł.

V. działka nr 106/2 o wskaźniku bonitacji 1,25
– Pastwiska trwałe (Ps III) o pow. 0,3116 ha

Suma oszacowania wynosi 13 680,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 260,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 368,00zł.

VI. działka nr 106/1 o wskaźniku bonitacji 1,25
– Łaki trwałe (Ł III) o pow. 0,2917 ha
– Pastwiska trwałe (Ps III) o pow. 0,3626 ha
– Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-R IIIb) o pow. 0,9995 ha
– Grunty orne (R IIIb) o pow. 2,5709 ha
– Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-Ł IV) o pow. 0,2107 ha
– Łaki trwałe (Ł IV) o pow. 0,2124 ha

Suma oszacowania wynosi 178 610,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133 957,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 861,00zł.

————————————————————————————————————————————————–

INFORMACJE DOT. WSZYSTKICH W/W LICYTACJI

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrala 76 16001462 1873 0524 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Nieruchomość pozostaje w usytuowaniu pozwalającym na swobodne jej oględziny przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości w drodze licytacji
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.