Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2021r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Łukasza Bronisława Secha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00026612/6

Egzekucja skierowana jest do nieruchomości rolnej stanowiącej przedmiot prawa własności, położonej w obrębie Kodrąb, gm. Wolin, w powiecie kamieńskim, w województwie zachodniopomorskim, na działkach nr 99/3, 111, 114/2. Obszar całej nieruchomości to 3,3256 ha. W skład nieruchomości wchodzą następujace działki i użytki gruntowe:

a) działka nr 99/3 o wskaźniku bonitacji 1,25
– Pastwiska trwałe (Ps III) o pow. 0,9797 ha
b) działka nr 111 o wskaźniku bonitacji 1,57
– Grunty orne (R IIIa) o pow. 1,2411 ha
– Łaki trwałe (Ł III) o pow. 0,1274 ha
– Grunty orne (R IIIb) o pow. 0,1294 ha
– Sady (S-R IIIb) o pow. 0,1180 ha
– Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-Ł IIIb) o pow. 0,0889 ha
c) działka nr 114/2 o wskaźniku bonitacji 1,25
– Pastwiska trwałe (Ps III) o pow. 0,5511 ha

Wskaźnik bonitacji dla nieruchomości rolnej to 1,42, co wskazuje na bardzo dobrą jakość gruntu rolnego. Suma oszacowania wynosi 153 080,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 810,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 308,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrala 76 16001462 1873 0524 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Nieruchomość pozostaje w usytuowaniu pozwalającym na swobodne jej oględziny przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości w drodze licytacji Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.