OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1K/00008094/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Antoniego Knapika położonej pod adresem 72-400 Kamień Pomorski, ul. Paderewskiego 9, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00008094/6

Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 643/1 o powierzchni 0,0748 ha, położona w Kamieniu Pomorskim, ul. Paderewskiego 9 – zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek mieszkalny ma łączną powierzchnię użytkową – 326,00 m2, w tym 184,90 m2 na parterze i 141,10 m2 na poddaszu, przy czym biegły zastrzegł, że powierzchnia użytkowa poddasza uwzględnia wysokości pomieszczeń ze skosami. Budynek do remontu kapitalnego wszystkich elementów scalonych dotyczących wykończenia wnętrza pomieszczeń budynku, elewacji zewnętrznej i robót zewnętrznych.

Suma oszacowania wynosi 343 160,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 257 370,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 316,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrala 76 16001462 1873 0524 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W dniu 9 maja 2022 roku w godz.10:00 – 10:30 dojdzie do oględzin nieruchomości przed licytacją, w których mogą wziąć udział osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości na licytacji. W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.