Licytacja nieruchomości SZ1K/00001064/8 (20.11.19)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-11-2019r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 108, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Jacka Lecha Kozłowskiego, położonej pod adresem 72-420 Dziwnów, Osiedle Rybackie 57, dla której to nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00001064/8. Suma oszacowania wynosi 303 990,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 227 992,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 399,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrala 76 16001462 1873 0524 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Przedmiotem licytacji jest zabudowana nieruchomość, stanowiąca przedmiot prawa własności. Nieruchomość pozostaje położona w gminie Dziwnów, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie i pozostaje usytuowana na działce nr 13 o pow. 0,0326 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o kubaturze 244 m3 oraz budynkami gospodarczymi o kubaturze 43 m3. Nieruchomość pozostaje usytuowana w odległości ok. 200 m od plaży Morza Bałtyckiego oraz lasu nadmorskiego, a także nie jest zamieszkała.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W dniu 15 listopada 2019 roku w godz. 10:00 – 10:30 odbędą się ogledziny nieruchomości wraz z komornikiem sądowym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.