•  
  • Nieruchomości
  • Licytacja udziału 1/2 w części nieruchomości SZ1K/00020884/1 (26.06.2019) – Uwaga! Licytacja odwołana!

Licytacja udziału 1/2 w części nieruchomości SZ1K/00020884/1 (26.06.2019) – Uwaga! Licytacja odwołana!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-06-2019r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 108, odbędzie się pierwsza licytacja należącego do dłużnika Mariana Dworzyckiego udziału 1/2 w części nieruchomości, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00020884/1. Suma oszacowania licytowanego udziału wynosi 29 955,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 466,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 995,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrala 76 16001462 1873 0524 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Egzekucja skierowana jest do prawa własności udziału w wysokości 1/2 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej rolnej o nr działki 85, położonej w obrębie Troszynek, gm. Wolin, w powiecie kamieńskim, w województwie zachodniopomorskim. Całość działki posiada pow. 2,34 ha.Działka posiada następujące rolne użytki gruntowe o symbolu R:Klasa IIIa – pow. 0,03 ha;Klasa IIIb – pow. 0,92 ha; Klasa IVa – pow. 1,39 ha.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość pozostaje w usytuowaniu pozwalającym na swobodne jej oględziny przez osoby zainteresowane nabyciem w drodze licytacji. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabycie nieruchomości wiąże się z zastosowaniem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – celem ustalenia warunków przystąpienia do licytacji należy skontaktować się z kancelarią komornika. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 wraz z późniejszymi zmianami) na nabywcy licytacyjnym ciąży obowiązek wniesienia podatku w wysokości 2 % wartości wylicytowanej sumy do właściwego Urzędu Skarbowego.