•  
  • Nieruchomości
  • LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00004996/1 (22.05.19)

LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00004996/1 (22.05.19)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas, Kancelaria Komornicza w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-05-2019r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego przysługującego dłużnikowi Centrozap Finanse sp. z o. o. w Katowicach do nieruchomości położonej pod adresem 72-510 Wolin, ul. Mieszka I 8, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00004996/1. Suma oszacowania wynosi 340 510,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 227 006,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 051,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrala 76 16001462 1873 0524 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Przedmiotem egzekucji jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 209 o powierzchni 0,0496 ha, położonej w Wolinie, ul. Mieszka I 8 – zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek mieszkalny ma łączną powierzchnię użytkową – 201,45 m2, w tym 59,83 m2 na parterze, 85,54 m2 na I pietrze i 56,08 m2 na II pietrze. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione do 14 czerwca 2076 roku. Własność nieruchomości przysługuje Gminie Wolin.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dnia 21 maja 2019 roku o godz. 10.30 – 10.45 odbędą się oględziny nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów