LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00016082/8 (22.05.19)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2019r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Kościuszki 13 w sali 209 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników Jacka Pawlika i Eweliny Pukar w równych udziałach po 1/2 części w tejże nieruchomości, położonej pod adresem 72-510 Wolin, Dramino 10/1, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00016082/8

Przedmiotem egzekucji jest lokal mieszkalny nr 1 położony w Draminie nr 10. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 250/1000 do części wspólnych budynku i działki gruntu nr 28/3. Lokal składa się z 2 pokojów, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, spiżarni. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 55,00 m2.

Suma oszacowania każdego z udziałów wynosi wynosi 46.075,00 zł (łączna cena dwóch udziałów to 92.150,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania każdego z udziałów i wynosi 30.716,67 zł (łączna suma wywołania to 61.433,34zł). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania każdego z udziałów, to jest 4.607,50zł (łączna suma rękojmi to 9.215,00zł). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrala 76 16001462 1873 0524 0000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dniu 21 maja 2019 roku w godz.10:00 – 10:15 odbędą się oględziny nieruchomości przed licytacją. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.